ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Alkupiac.hu

Üdvözöljük az Alkupiacon!

Az Alkupiac.hu (hu) használatának megkezdése előtt kérlek olvasd el az alkupiac.hu (hu) felhasználási feltételeit (továbbiakban ÁSZF vagy felhasználási feltételek), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt.

A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: ÁFF) a AD Solutions Kft. (székhely: 1136, Budapest Tátra u. 24.; adószám: 11695057-2-41; e-mail: ugyfelszolgalat@alkupiac (pont) com) (a továbbiakban: PM) és a PM által működtetett, a alkupiac.hu (hu) weboldalon található hirdetési portálon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi és hirdetési szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) (a továbbiakban a PM és a Felhasználó együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen felhasználási feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a alkupiac.hu weboldalon található hirdetési portálon (a továbbiakban: Hirdetési portál vagy Alkupiac ) keresztül történik.


Az Alkupiac hirdetési portálán történő vásárlást elsősorban:

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, illetve

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza.

Az Alkupiac.hu hirdetési portál üzemeltetője a Ad Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság.


I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK


Az Alkupiac hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére termékek és szolgáltatások hirdetéseihez az Alkupiac weboldalán illetve az Alkupiachoz kapcsolódó alkalmazáson keresztül elérhető adatbázis rendszerében.

Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti az Alkupiac weboldalát, vagy hirdetést helyez el az Alkupiac oldalán, illetve megvételre ajánlatot tesz egy hirdetésre jelentkezik (továbbiakban: Felhasználó).

Az Alkupiac rendszerében szereplőhirdetésekre jelentkezhet a Felhasználó által megadott telefonszámon vagy a Felhasználó elektronikus email címén keresztül, vagy írhat a Felhasználó Alkupiacos postafiókjába is. A hirdetések adatlapján kérdezhet nyilvánosan a terméket vagy szolgáltatást hirdető Felhasználótól.

A PM semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott alkupiac rendszerben tett hirdetésekért, termékek valódiságáért, a tranzakció sikeres befejezéséért vagy ezzel kapcsolatosan keletkező károkért, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az alkupiac rendszerében elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

A PM nem felel az általa működtetett rendszerben meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért sem.

A PM nem avatkozik bele semmilyen jogvitába a Felhasználók között, a Felhasználó mentesíti az Alkupiacot mindenfajta igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A PM nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni a Felhasználó által közzé tett információkban de igyekszik mindent megtenni az ilyen esetek kiszűrésére.

A PM jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jelek vagy csalás megkísérlésének gyanúja esetén a Felhasználó fiókját és eladó termékeit inaktiválni vagy véglegesen törölni, a Felhasználót a rendszerből kizárni.

A Felhasználó által elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az Alkupiac rendszerében jogellenes tartalom, harmadik személy adatai vagy jogait sértő tartalom, vagy hozzászólások, képek, szerzői jogok, vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás nem helyezhető el!

Az Alkupiacon a Felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban hatóság vagy bíróság, vagy harmadik személy eljárást indít, vagy igényt támaszt, a Felhasználó az ilyen igényekkel, eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, és vállalja azt is, hogy minden az Alkupiac által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Alkupiac jó hírnevének megóvása érdekében.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Alkupiac a hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

II. ADATVÉDELEM

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza az Alkupiac hirdetési portál rendszere esetében összefüggő hirdetések feladása, regisztráció, megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldalon.

A Felhasználó személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik). A PM a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Felhasználó az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a PM a jelen felhasználási feltételekben szabályozott módon kezelhesse. Az Alkupiac adatkezelést a PM végez. A PM a Felhasználóról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A Hirdetési portálon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi.

Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. Az Alkupiac oldalán a PM különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. Az Alkupiac látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.A PM a Felhasználók adatait elsősorban a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A PM az általa tárolt és őrzött adatokat az Adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, kivéve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. A szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a PM külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a PM köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt az oldal látogatója és Felhasználója tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A PM kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.

A Felhasználó által megadott, és az Alkupiac rendszerében regisztrált adatok a Vásárló kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

A PM az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol. A Felhasználónak joga van elérni, helyesbíteni, illetve törölni bármely, vagy akár az összes általa megadott információt, vagy kérni a PM-et annak megtételére.

A PM-et az adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli.

A Felhasználó adatainak törlése bármely, jelen felhasználási feltételekben feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben a PM lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül intézkedik az adatok törléséről.

Az internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Felhasználót terhelik.

A Felhasználó IP címét rögzítjük, amelyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, illetve a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, amely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

III. REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció elektronikus úton történő megküldésével és annak a PM által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
Az Alkupiac szolgáltatását Ön kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy

 • 14. életévét betöltött kiskorú, de az Alkupiac szolgáltatása használata során kizárólag, saját munkával szerezett keresettel rendelkezik; vagy

 • Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és kijelenti, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; vagy

 • A saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Felhasználó az Alkupiac oldalainak böngészésével, a regisztrációval, illetve a hirdetés feladásával – az adatkezelési elveket is beleértve – elfogadja a jelen felhasználási feltételeket. A PM a felhasználási feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A PM saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a felhasználási feltételeket, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A PM szolgáltatásának használata a felhasználási feltételek módosításának elfogadását is jelenti.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, a Felhasználó maga vállalja a felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. Az Alkupiac a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

Az Alkupiac továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal és/vagy több alkalommal regisztrál, vagy nem tartja be az ÁFF szabályait és/vagy tiltott termékeket hirdet meg, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben az Alkupiac tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

A regisztráció befejezésének elengedhetetlen része a regisztráció folyamán megadott e-mail címre elküldött azonosító link aktiválása. Az aktiválásra a Felhasználónak 3 napja van, a regisztrációtól számított 72 óra elteltével a nem visszaigazolt regisztrációkat törli a rendszer.

Sikeres regisztráció után a Felhasználó jogosult hirdetést feladni, más hirdetők hirdetéseihez hozzászólni, kérdéseket feltenni, üzeneteket küldeni más Felhasználók számára és az Alkupiac Fórumában írni.


IV. FELELŐSSÉG

A Felhasználónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A PM semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért. A PM az általa küldött rendszer üzenetek, értesítések esetleges spam mappába érkezése esetén sem vonható felelősségre, az információt ez esetben is kézbesítettnek tekintik a Felek.

A PM semmilyen felelősséget nem vállal a hirdetések tartalmára vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a tartalmilag nem megfelelő vagy jogszabály által tiltott hirdetéseket megszűrje.

A PM semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül az alkupiac.hu (hu) weboldalról el lehet érni. Az Alkupiacon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A PM nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

A PM semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Hirdetési portál akadálytalan működését és hirdetések feltöltését keresését.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A PM nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, amely az alkupiac.hu (hu) oldalhoz való csatlakozás miatt a Felhasználónál következett be.

A PM nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a alkupiac.hu (hu oldalon történt eladás, vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

A PM nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

A PM nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

A PM bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a alkupiac.hu (hu) oldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

A PM bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a alkupiac.hu (hu) oldalt, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a PM nem vonható felelősségre, ha így tesz.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a alkupiac.hu (hu) oldalon. Bármely Felhasználónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia az oldal használatával!

V. HIRDETÉSFELADÁS, MÓDOSÍTÁS

A hirdetésfeltöltését manuálisan (egyesével), táblázattal (Excel formátumban) vagy automatikus adatbázis összeköttetéssel lehet elvégezni (tömeges feltöltés), melyről a csoportos feltöltés illetve a webshop importálása részben olvashat bővebben.

A hirdetés feltöltésnél új és használt terméket is meglehet különböztetni a keresések könnyítése érdekében.

A hirdető megjelenítheti a telefonszámát, email címét az erre kijelölt mezőben, vagy anonim módon is hirdethet.

A regisztrációnál megadott- alapértelmezettnek beállított telefonszámot és email címet hozza fel a rendszer, melyet a hirdetésfeladásnál (kivétel email cím) átírhat vagy kikapcsolhat. Anonim mód esetén a hirdetésére az Alkupiac belső postafiókjába érkezik az érdeklődők levele.

Tilos a hirdetési szövegben telefonszámot, email címet, postacímet, weboldal címet, bármilyen azonosító adatot, információt elhelyezni.

Kötelező minden hirdetéshez legalább egy fotó feltöltése. A feltöltés után a hirdetés azonnal aktív állapotba kerül, megjelenik az Alkupiac oldal Felhasználói számára.

A feltöltött termék, vagy szolgáltatás valóságnak megfelelő tulajdonságait, pontos jellemzőit kell megjeleníteni a terméklapon.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a terméklapon szerepelt paraméterekkel adja át az árut a vevőnek. A terméklapon feltüntetett ár mindig bruttó ár HUF pénznemben.

Eladásra csak olyan terméket vagy szolgáltatást lehet felajánlani, amely a Felhasználó (eladó) saját tulajdonát képezi és a meghirdetett szállítási határidővel kötelezettséget vállal, és az így szállított áru eredetéért, rendelkezésre állásáért szavatol.

A hirdetés terméklapon megjelenített szöveget és a hirdetet termék, vagy szolgáltatás árát a Felhasználó bármikor módosíthatja.

Nem engedett olyan áru meghirdetése, ahol az értékesítés, nem valós a mennyiséget közöl, vagy a terméklapon a vételárat terhelő, egyéb, el nem várható költség kerül feltüntetésre.

Szolgáltatás kizárólag részletes leírással hirdethető meg, amelyben szerepel az adott szolgáltatás időtartalma, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége is.

A hirdetés a megfelelő kategóriába történő sorolás jogát a PM fenntartja és a megfelelő kategóriába helyezheti át.


Manuális hirdetésfeladás - 5 lépésben


 • Először a hirdetni való megnevezését kell megadni, ami rövid tömör (legalább 8 karakterből kell állnia), a hirdetés megtalálását elősegítő lényegre törő szavakból álljon, majd a hirdetni való ismertetője, leírása következik (legalább 25 karakterből kell állnia) az első lépésben.


 • Második lépésben a kategóriát kell meghatározni, amiben a rendszer segítséget nyújt és felajánlja a hasonlónak vált kategóriát. Amennyiben nem megfelelő kategóriát ajánl fel az Alkupiac rendszere, akkor a kategóriaválasztó segítségével kell beállítani a megfelelőt.
  Ebben a lépésben kell megadni a termék gyártóját, új vagy használt termékről van szó, az eladási árat és a hirdetésben szereplő kapcsolatfelvétel adatokat.


 • Harmadik lépésként a hirdetés képeit lehet feltölteni (1 kép feltöltése kötelező), maximum 28 db képet.


 • Negyedik lépésben választható a hirdetés kiemelések, amivel akár gyorsítható a termék eladás.


 • Ötödik befejező lépésnél - már befejeződött a hirdetés feltöltése - viszont megosztható a hirdetés különböző közösségi portálokon (Facebook, G+, Twitter).


Csoportos feltöltés táblázattal webshop üzemmóddal

Több termék feltöltését a legkönnyebben egy Excel vagy csv formátumú táblázattal lehet elvégezni. A csoportos táblázatos feltöltésnél minden egyes sora egy-egy termék lesz.

Egy táblázat maximum 1000 terméket tartalmazhat, ennél több termék esetén több táblázatba kell szétbontani és feltölteni.

A feltöltés első lépéseként egy „Minta Excel” formátumú táblázatot kell letölteni az alábbi oldalról: http://alkupiac.hu/felhasznalo/termekfeltoltes/csv ahol részletes használati utasítás található.

A letöltött Excel file-t a Felhasználó által hirdetni kívánt termékek beírása és az Excel file mentése után- használati utasítás alapján- a „Saját Excel táblázatom feltöltése” gombra kattintva lehet az Alkupiac rendszerébe feltölteni.

A feltöltést követően az „Indítás” gombbal elindul a kategóriakeresés automatikusan, a találatokat termékenként jóvá kell hagyni egy kattintással, vagy ki kell választani a megfelelő kategóriát.

A kategória összefűzés után az elérhetőségi adatokat kell csak beállítani, telefonszám, email cím vagy anonim mód választása.
Választható
webshop üzemmód is, ebben az esetben a saját webshopunk adott termékére irányítódik át a forgalom.

A feltöltött hirdetésekhez hirdetés kiemelés illetve közösségi oldalakon történő megosztás is választható

Automata feltöltés webshopok összekapcsolása

Az Alkupiac rendszere összeköthető más webshopokkal így a termékek automatikusan belekerülnek, frissülnek az Alkupiac rendszerében.

Az automatikus összekapcsolásnál is választható webshop üzemmód.

VI. HIRDETÉS KIEMELÉS DÍJAI


Az Alkupiac rendszerében az alaphirdetés megjelenítése ingyenes csak a hirdetés kiemelések díjköteles. A hirdetés kiemelés aktuális árait a „Hirdetés kiemelés díjai” menüben találja meg.

Választható „Kiemelt helyen hirdetés” 10 vagy 30 napos időszakra, ebben az esetben a hirdetés a keresési találatok elején kiemelve, rotálva fog szerepelni az adott ideig.

A
„Keretes hirdetés” választása esetén a hirdetésed kap egy keretet 30 napig, ezáltal kitűnik a többi hirdetés közül.

Választható még „Lista elejére kerülés” ilyenkor a hirdetés a lista elejére (1x, 4x, 7x alkalommal – választás szerint) kerül a megadott intervallumban.


VII. EGYENLEG FELTÖLTÉSE


A hirdetés kiemelés díjait egy adott hirdetéshez kapcsolva is vásárolható, vagy akár előre is vásárolhatunk krediteket, amit később bármelyik hirdetés kiemelésére fordíthatunk.

A meghívók segítségével ajándék kreditet írhatunk jóvá a Felhasználó egyenlegéhez.
A kreditek aktuális árát és kedvezményeit az „Egyenleg feltöltése” menü alatt található meg.

A fel nem használt kreditek jóváírástól, vásárlástól számított 365. napon elvesznek.

A rendszerértesítéseket küld folyamatosan a fel nem használt kredittel rendelkező Felhasználóknak a kredittörlés előtti 90. naptól.

VIII. FIZETÉS

A „Fizetés” gombra történő kattintással a Felhasználó a szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá – a megrendelés PM általi megerősítését követően – fizetési kötelezettsége keletkezik.

A fizetési módot a Felhasználó a megrendelés leadása során választhatja ki. A Felhasználó a fizetési (pénztár) oldalon több fizetési mód közül választhat:

a) Fizetés átutalással:

A Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét a PM bankszámlájára történő átutalással teljesítheti .A vásárolt szolgáltatás teljesítése a banki rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a banki rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás napján kezdődik meg, amelyről a PM a Felhasználónak értesítést küld.

b) Fizetés online (az OTP online bankkártyás vagy a PAY PAL fizetési felületén)

A Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét a banki rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a banki rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás napján kezdődik meg, amelyről a PM a Vásárlónak értesítést küld.

Az alábbi linken bővebb tájékoztatást kaphat OTP bankkártyás fizetésről: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/internetes_fizetofelulet_bemutatasa.pdf

IX. AJÁNDÉK KREDIT, MEGHÍVÓK


Sikeres meghívott regisztrálása esetén ajándék kreditpont jár, amit a szolgáltatásvásárlásra (hirdetés kiemelésre) lehet fordítani. Sikeres regisztrálás a meghívott személy e-mail címére az Alkupiac rendszere által kiküldött ellenőrző link elfogadását történő belépés számít.

A sikeres meghívott regisztrálásáról a meghívó Felhasználót értesíti a rendszer és 2 kreditpontot ír jóvá a meghívónak és 1 kreditet a meghívottnak. Kéretlen email címre küldött meghívók esetén a meghívásküldés felfüggesztésre kerülhet.

A következő meghívó küldését, az előző meghívó kiküldése követő 7. napon engedélyezi a rendszer.

Ajándék kreditet kaphat még a Felhasználó:

 • ha tárgyhó utolsó napjától számított 30 nappal korábbi időszakban 15 alkalommal belépett az Alkupiac rendszerében 24 óra elteltével 4 kreditpontot kap. Feltétel a pontos azonosításhoz az, hogy ugyan arról a gépről történjen a belépés a cook-k (sütik) nem törli, ami alapján a mérés történik és/vagy nem inaktív módban lép be a rendszerbe.
X. HIRDETÉS INAKTIVÁLÁSA, TÖRLÉSE


A Felhasználó által feltöltött hirdetéseket bármikor inaktiválhatja a Felhasználó, ilyen esetben a hirdetés az „inaktív hirdetések” fiókba kerül át. Az inaktivált hirdetések nem jelennek meg a hirdetési listában és a hirdetési adatlapon nem jelenik meg a hirdető elérhetősége.

Hirdetésfeladás utáni 60.napon a hirdetés inaktív állapotba kerül automatikusan, melyről a rendszer értesíti e-mailen keresztül a Felhasználót. Feladástól számított 60. nap után a Felhasználó által újraindított hirdetések, a hirdetési lista elejére kerülnek. Azok az inaktív hirdetések, amik első indításuk óta nem telt el 60 nap újraindításúk esetén a valós helyükre kerülnek vissza a listában.

A Hirdetéseket a Felhasználó bármikor törölheti az inaktív fiókból. Ilyenkor a hirdetésben szereplő minden kép és azonosító adatok törlésre kerülnek a termékleírás és hozzászólás szövegén kívül.

XI. RENDSZERÜZENETEK


Az Alkupiac rendszerüzeneteket küld a Felhasználónak minden olyan változásról, amit feltételezhető, hogy a Felhasználó nem lát az Alkupiac felületen valósidőben vagy elengedhetetlen részét képzi a rendszerműködésnek és/vagy a Felhasználó értesítésének.

A rendszerüzenetekről történő értesítést a Felhasználó a belépést követően a beállítások menüben szabályozhatja, kikapcsolhatja.

XII. FIÓK TÖRLÉSE

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését belépés után a Beállítások menü alatt - jelszavának megadásával meg kell erősítenie a törlésigényét - a fiókjába vagy az Alkupiac ügyfélszolgálati email címén a regisztrált email címéről.

A PM és a Felhasználó között létesített jogviszony megszűnik a visszaigazolás napján, amit az Alkupiac e-mailen küld el a Felhasználónak.

XIII. TILTOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

Nem helyezhető el a hirdetésekben és/vagy a hirdetések hozzászólásaiban elérhetőség, html-kód, weboldal cím, vagy olyan fénykép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója található, kivételt képez a megadott termék leírására mutató weboldal cím.

A nem engedélyezett megjelenítéseket tartalmazó, alkulapokat az Alkupiac törli.

Az Alkupiac rendszerében az alábbi termékek, áruk és szolgáltatások értékesítése tilos!

 • Veszélyes vegyi anyagok.

 • Gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer.

 • Fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is. (rugóskés, légpuska, gumibot, boxer stb.)

 • Emberi szerv, szövet.

 • Dohánylevél-töltő berendezések.

 • Elektromos cigaretta és tartozékok, utántöltő folyadékok

 • Lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék, hamisítványok, hamis márka-, vagy eredetjelzést feltüntető termékek.

 • Szexuális szolgáltatás, durván pornográf termék.

 • Hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is).

 • Alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital. (magánfőzésben előállított párlat többek között csak zárjeggyel ellátva, az adófizetési kötelezettség teljesítését követően értékesíthető.)

 • Régészeti leletek.

 • Olyan termék, vagy maga a termék közzététele, hirdetése, amely bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést.

 • Hamisítványok.

 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, államkötvények, értékpapírok, biztosítási kötvények, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni kivéve a kézzelfogható, egyértelműen azonosítható értékpapírokat, melyek gyűjtési céllal kerülnek meghirdetésre.

 • Minden olyan szoftver, zenei, videoi anyagok, szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, berendezés, eszköz, tárgy, szoftver, amely sérti harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogát.

 • Vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver.

 • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások vagy hasonló szolgáltatások.

 • Aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám.

 • Egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg.

 • Bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot.

 • üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy hasonló készpénzfizetést helyettesítő eszköz.

 • Személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, illetve más internetes oldalak igénybe vételére jogosító meghívók.

 • Társkeresési szolgáltatások hirdetése.

 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak.

 • Internetes szolgáltatáshoz ingyenes hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók.

 • Internetes szolgáltatásokat bemutató leírások (kivétel a hivatalosan publikált leírások), NFR licenc nélküli Microsoft termékek, Internetes kommunikációs programok (pl.:ICQ).

 • Minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása.

 • Telefonszámok, email címek, címadatbázisok hirdetése.

 • Temetkezési helyek és kegyelettel kapcsolatos hirdetések.

 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, vagy írásukat megkönnyítő szolgáltatás, különösen a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan.

 • Kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica.

 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz.

 • Olyan termékek, amelyek értékesítésére a Felhasználónak nincs jogosultsága, vagy a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM rendszerekben értékesített termékekre).

 • Hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatások.

 • Egy adott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyet, bérletet, igazolványokat.

 • Kontaktlencse.

 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusokat, kivétel ez alól gyűjtők részére készült katalógusok

Feltételekkel eladható élőlények, termékek, szolgáltatások 

Az Alkupiac rendszerében történő értékesítéshez, meghirdetéshez a következő további feltételeknek kell teljesülnie:

élőlények, termékek, szolgáltatások

feltételek:

állatok

Az adott fajra vonatkozó mindenkori hatályos magyarországi törvények szerint hozza forgalomba az eladó, és garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket, kizárólag személyes átadással lehetséges.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

Csak eredeti CD-k, DVD-k, videó- és hangkazetták, lemezek, illetve egyéb hang- és adathordozók árusíthatók az Alkupiacon az alábbi nyilatkozattal:

A termék eredeti, nem másolt.

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)

Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére vonatkozóan, az alábbi nyilatkozattal: 
Kijelentem, hogy a meghirdetett termék, értékesítési jogával rendelkezem.


A PM fenntartja a jogot bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy bármilyen információ törlésére amennyiben, a PM értelmezése szerint ellenkezik a rendszerének a használatával.
A PM fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó jelen ÁFF-t megfogalmazottakkal ellentétes módon jár el, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza.

XIV. FÓRUM

Az Alkupiac fórum célja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással az Alkupiac rendszerében szerzett tapasztalataikat, a hozzászólásokban nem megengedett agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű, témaromboló, sértő megjegyzések, hozzászólások közlése. 

Tilos minden olyan beavatkozás amivel a fórum, topik mérete megváltozik és akadályozza annak megfelelő használatát, vagy akadályozza a folyamatos rendeltetésszerű társalgást, jogszabályban tiltott dolgok, megjegyzések megjelentése.

A PM törölheti a Felhasználót a fenti és az alábbi kritériumok megszegése esetén, rágalmazás, sértő vagy erkölcstelen, mások nyugalmát zavaró megjegyzések, utalások, és erre irányuló képek, vagy más személy, bármilyen adatának a közzététele.
A PM semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

XV. PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1. A Felhasználó reklamációjával, panaszával, információ igényével a PM ügyfélszolgálatához fordulhat az alábbi módokon:

írásban: A PM postacímére eljuttatott postai küldeménnyel;

e-mailben: az ugyfelszolgalat (kukac) alkupiac (pont) com e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a PM az Fgytv. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

a) Fogyasztóvédelmi hatóság:

A Felhasználó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervének elérhetőségei a következők: székhely: 1088 Budapest, József krt. 6., levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

A területi felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu internetes oldalon.

b) Békéltető testület:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A PM székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Weboldal: www.bekeltet.hu

Fax: +36 (1) 488 21 86

Telefon: +36 (1) 488 21 31

c) Bírósági eljárás:

A Felek a szerződéssel (beleértve jelen felhasználási feltételeket is) létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései szerint.

XVI. HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

Az Alkupiac üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti az Alkupiac üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a PM az e-mail címére hírleveleket, reklámokat küldjön.

XVII. KAPCSOLATTARTÁS


A Vásárló a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy a PM elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vásárlóra nézve semmilyen negatív következménnyel.

XVIII. EGYÉB

A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén a PM semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben a PM követelheti a Felhasználótól.

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a PM nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a PM-nek. Amennyiben a PM jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

Jelen szerződésre Magyarország joga irányadó. A nem szabályozott kérdésekben a Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Fgytv., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, illetve a Ptk. szabályait alkalmazzák.

Az Alkupiac weboldalon szereplő képek információk szerzői jogi műnek minősülnek így, tilos engedély nélküli felhasználása, akár egyes részeinek átalakításával történő felhasználása.

Adatkezelési azonosítók:

04246-0001 alkupiac.hu